Algemene Voorwaarden

VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

PRIJS – BETALINGEN

  1. Wij behouden ons de eigendom van goederen voor tot volledige betaling van de prijs; het risico gaat evenwel over vanaf de levering. De klant dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de goede uitvoering van de clausule van het eigendomsvoorbehoud te garanderen.
  2. Alle facturen zijn behoudens andere vermelding op de factuur, contact betaalbaar. In geval de klant niet tot betaling van de door hem verschuldigde bedragen is overgegaan tijdens de voorziene betaaltermijn, na hiertoe van ons een kosteloze herinnering te hebben ontvangen, is een verwijlintrest verschuldigd. Deze is gelijk aan de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8% zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is de klant in dit geval een forfaitaire vergoeding verschuldigd, gelijk aan 20€ als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150€ is; 30€ vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500€ als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500€ is en 65€ vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500€ met een maximum van 2.000€ als het verschuldigde saldo hoger dan 500€ is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7.5€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

Bij wanbetaling van één factuur zijn alle schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar. Wij kunnen de werken/levering opschorten tot wanneer alle facturen zijn voldaan, dit zonder schadevergoeding voor de klant.

Wij hebben een retentierecht op alle voertuigen van de betreffende klant tot integrale betaling van alle, ook oudere niet-betaalde, facturen van de betreffende klant die niet vereffend zijn, dit tevens zonder dat de schuldvordering betrekking dient te hebben op het betreffende goed.

  1. Zonder aangetekend bezwaar binnen de 8 dagen wordt de factuur / de geleverde diensten geacht te zijn aanvaard.

STALLINGSKOSTEN

Indien de klant de wagen niet tijdig afhaalt conform de overeenkomst, hebben wij het recht om een stallingskost van 10,00€ excl. BTW per dag in rekening te brengen, na bericht van einde werken en na een schriftelijke aanmaning tot ophaling van de wagen.

VERHUUR

Ingeval van verhuur of bruikleen van voertuigen mogen deze niet worden onderverhuurd. De huurder/ontlener draagt alle verantwoordelijkheid m.b.t. verkeersovertredingen en verbindt er zich toe het gehuurde/ontleende goed met de zorgen van een goede huisvader te behandelen. Het voertuig in kwestie zal geacht worden aan de huurder/ontlener te zijn overhandigd ongeval vrij en in correcte staat, behoudens schriftelijk bevestigde afwijking hiervan. Wanneer de huurder/ontlener betrokken is bij een ongeval waarvoor hij in fout wordt gesteld, zal hij gehouden zijn aan het betalen van een franchise van 750€.

ALGEMEEN

  1. Wij gaan ervan uit dat de voertuigen die ons toevertrouwd worden, door een geldige verzekering gedekt zijn. Deze voertuigen, zelfs wanneer bestuurd door ons personeel, blijven gedekt door de verzekering van de klant en, bij gebrek aan dekking of verzekering, onder volledige verantwoordelijkheid van de klant.
  2. Een herstellingsorder beperkt zich niet uitsluitend tot de erin vermelde werken, doch laat ons toe bijkomende werken, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering van de bestelde werken blijkt, uit te voeren en aan de klant aan te rekenen zonder dat zijn voorafgaandelijke toestemming hiervoor vereist is.
  3. De toepassing van de reglementering m.b.t. de belastingen op de toegevoegde waarde (BTW) wordt gedaan volgens aanduiding van de klant en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

BEVOEGDE RECHTSMACHT EN RECHT

Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarin onze maatschappelijke zetel gevestigd is, welke ook de betalings- of leveringsvoorwaarden zijn. De verhouding tussen partijen is onderworpen aan het Belgisch recht, ongeacht de nationaliteit van de partijen.

Prijzen op de website kunnen verschillen van de werkelijkheid.