Verkoops- en aannemingsvoorwaarden

VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

PRIJS – BETALINGEN

 1. Wij
  behouden ons de eigendom van goederen voor tot volledige betaling van de
  prijs; het risico gaat evenwel over vanaf de levering. De klant dient alle
  noodzakelijke maatregelen te nemen om de goede uitvoering van de clausule
  van het eigendomsvoorbehoud te garanderen.
 2. Alle
  facturen zijn behoudens andere vermelding op de factuur, contact
  betaalbaar. In geval de klant niet tot betaling van de door hem
  verschuldigde bedragen is overgegaan tijdens de voorziene betaaltermijn,
  na hiertoe van ons een kosteloze herinnering te hebben ontvangen, is een
  verwijlintrest verschuldigd. Deze is gelijk aan de referentie-intrestvoet
  vermeerderd met 8% zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid van de wet van 2
  augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
  handelstransacties. Bovendien is de klant in dit geval een forfaitaire
  vergoeding verschuldigd, gelijk aan 20€ als het verschuldigde saldo lager
  dan of gelijk aan 150€ is; 30€ vermeerderd met 10% van het verschuldigde
  bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500€ als het verschuldigde saldo
  tussen 150,01 en 500€ is en 65€ vermeerderd met 5% van het verschuldigde
  bedrag op de schijf boven 500€ met een maximum van 2.000€ als het
  verschuldigde saldo hoger dan 500€ is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7.5€ verhoogd
met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

Bij wanbetaling van één factuur zijn alle schuldvorderingen op dezelfde klant
onmiddellijk opeisbaar. Wij kunnen de werken/levering opschorten tot wanneer
alle facturen zijn voldaan, dit zonder schadevergoeding voor de klant.

Wij hebben een retentierecht op alle voertuigen van de betreffende klant tot
integrale betaling van alle, ook oudere niet-betaalde, facturen van de
betreffende klant die niet vereffend zijn, dit tevens zonder dat de
schuldvordering betrekking dient te hebben op het betreffende goed.

 1. Zonder
  aangetekend bezwaar binnen de 8 dagen wordt de factuur / de geleverde
  diensten geacht te zijn aanvaard.

STALLINGSKOSTEN

Indien de klant de wagen niet
tijdig afhaalt conform de overeenkomst, hebben wij het recht om een
stallingskost van 10,00€ excl. BTW per dag in rekening te brengen, na bericht
van einde werken en na een schriftelijke aanmaning tot ophaling van de wagen.

VERHUUR

Ingeval van verhuur of bruikleen
van voertuigen mogen deze niet worden onderverhuurd. De huurder/ontlener draagt
alle verantwoordelijkheid m.b.t. verkeersovertredingen en verbindt er zich toe
het gehuurde/ontleende goed met de zorgen van een goede huisvader te
behandelen. Het voertuig in kwestie zal geacht worden aan de huurder/ontlener
te zijn overhandigd ongeval vrij en in correcte staat, behoudens schriftelijk
bevestigde afwijking hiervan. Wanneer de huurder/ontlener betrokken is bij een
ongeval waarvoor hij in fout wordt gesteld, zal hij gehouden zijn aan het
betalen van een franchise van 750€.

ALGEMEEN

 1. Wij
  gaan ervan uit dat de voertuigen die ons toevertrouwd worden, door een
  geldige verzekering gedekt zijn. Deze voertuigen, zelfs wanneer bestuurd
  door ons personeel, blijven gedekt door de verzekering van de klant en,
  bij gebrek aan dekking of verzekering, onder volledige
  verantwoordelijkheid van de klant.
 2. Een
  herstellingsorder beperkt zich niet uitsluitend tot de erin vermelde
  werken, doch laat ons toe bijkomende werken, waarvan de noodzakelijkheid
  bij de uitvoering van de bestelde werken blijkt, uit te voeren en aan de
  klant aan te rekenen zonder dat zijn voorafgaandelijke toestemming
  hiervoor vereist is.
 3. De
  toepassing van de reglementering m.b.t. de belastingen op de toegevoegde
  waarde (BTW) wordt gedaan volgens aanduiding van de klant en onder zijn
  volledige verantwoordelijkheid.

BEVOEGDE RECHTSMACHT EN RECHT

Alle betwistingen behoren
uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarin
onze maatschappelijke zetel gevestigd is, welke ook de betalings- of
leveringsvoorwaarden zijn. De verhouding tussen partijen is onderworpen aan het
Belgisch recht, ongeacht de nationaliteit van de partijen.

Prijzen op de website kunnen verschillen van de
werkelijkheid.